Vincent Jones, Birmingham, UK

ﭘﯾﺎم ﻓرﺷﺗﮫ ﺟﺑرﺋﯾل ﺑﮫ ﻣرﯾم «ﻣژده» ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺷر ﺑود:

«اﻣﺎ ﻓرﺷﺗﮫ وی را ﮔﻔت: »ای ﻣرﯾم، ﻣﺗرس! ﻟطف ﺧدا ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺗو ﺷده اﺳت. اﯾﻧﮏ آﺑﺳﺗن ﺷده، ﭘﺳری ﺧواھﯽ زاﯾﯾد و ﻧﺎﻣش را ﻋﯾﺳﯽ ﺧواھﯽ ﻧﮭﺎد. ۳۲او ﺑزرگ ﺧواھد ﺑود و ﭘﺳر ﺧدای ﻣﺗﻌﺎل ﺧواﻧده ﺧواھد ﺷد. ﺧداوﻧ ْد ﺧدا ﺗﺧت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﭘدرش داوود را ﺑﮫ او ﻋطﺎ ﺧواھد ﻓرﻣود». ﻟوﻗﺎ ١ .۳۰-۳۲

اﯾن دﺧﺗر ﻓروﺗن ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧود ﺧدا اﻧﺗﺧﺎب ﺷده ﺑود، اﯾن ﭘﯾﺎم ﺷﮕﻔت اﻧﮕﯾز را درﯾﺎﻓت ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﭘﺳرش را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎورد.

ﭘﺎﺳﺦ ﻣری ﻣطﻣﺋﻧﺎً ﯾﮏ دﻟﯾل ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب او ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد:

«ﮐﻧﯾ ِز ﺧداوﻧدم. آﻧﭼﮫ درﺑﺎرۀ ﻣن ﮔﻔﺗﯽ، اﺗﻔﺎق اﻓﺗد». آﯾﮫ .۳۸

ﺗواﺿﻊ او و ﭘذﯾرﻓﺗن آﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد وﻋده داده ﺑود، اﻋﺗﺑﺎر زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺷﺧﺻﯾت اوﺳت.

ﺑﻌداً در ھﻣﺎن ﻓﺻل، آھﻧﮓ ﻣری رﯾزش ﻗﻠب او را ﺿﺑط ﻣﯽ ﮐﻧد:

«ﻧﻔس ﻣن ﺧداوﻧد را ﺑزرگ ﻣﯽ ﮐﻧد و روح ﻣن در ﺧدای ﻧﺟﺎت دھﻧده ﻣن ﺷﺎدی ﻣﯽ ﮐﻧد» آﯾﺎت ۴۶ و .۴۷

ﭼﻘدر زﯾﺑﺎ اﺳت ﺳﺧﻧﺎن ﻣرﯾم ﺑرای درک آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﺗوﺳط روح اﻟﻘدس اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود.

ﻣﺎه ھﺎ ﮔذﺷت، و ﺑر اﺳﺎس ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﻣردﻣﺎن ﺟﮭﺎن ھﻣﮕﯽ ﺳرﺷﻣﺎری ﺷوﻧد ۱ ۲:، ﻣرﯾم و ﯾوﺳف راھﯽ ﺟﺎده ﯾﮭودﯾﮫ، در ﮐﻧﺎر ﺑﺳﯾﺎری دﯾﮕر، ﺷدﻧد. ﻣرﯾم ﭼﻘدر ﺧﺳﺗﮫ ﺑود. ﺑرای اﯾن زن ﻣﮭرﺑﺎن، ﮐﮫ ذھﻧش ﭘر از ﺷﮕﻔﺗﯽ و اﻧﺗظﺎر اﺳت، راه طوﻻﻧﯽ از ﺟﻠﯾل ﺑﺳﯾﺎرﺳﺧت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد زﯾرا او ﺗﻠﻧﮕرھﺎی زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد را در درون ﺧود اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﮐﻧد.

ﺷب ﺳرد ﺑود و ﺳﺗﺎره ھﺎ ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ در آﺳﻣﺎن وﺳﯾﻊ و ﺳﺎﮐت ﭼﺷﻣﮏ ﻣﯽ زﻧﻧد. ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھوا رو ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ رﻓت، ﯾوﺳف ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را ﮐرد ﺗﺎ ﺑﮫ ھﻣﺳرش اطﻣﯾﻧﺎن دھد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺧوب ﺧواھد ﺑود، زﯾرا اﺿطراب در درون ﻣرﯾم اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓت. ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل در ﻋﻣق وﺟود او ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ از ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ او ﺑﮫ زودی ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺧواھد آورد. ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣرﯾم ﻓرزﻧدی را ﮐﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﻧﺗظرش ﺑود ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد، ﭼﮫ ﺷﺎدی و ﺳروری در آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ﺳروده ﺷود و ﺻﻠﺢ و ﻧﯾﮑﯽ را ﺑرای ھﻣﮫ ﻣردم ﺑﺷﺎرت دھد. و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اوﻟﯾن ﮔرﯾﮫ ی ﻋﯾﺳﯽ در ﮔوش او ﭘﯾﭼد، ﻣطﻣﺋﻧﺎً ﺷﺎدی ﺑﯾش از ﺣدی او را ﻓرا ﺧواھد ﮔرﻓت. آن ﻟﺣظﺎت ﮔراﻧﺑﮭﺎ ﺗﺎ آﺧر ﻋﻣر ﺑﺎ او ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھﻧد ﻣﺎﻧد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر، ﺷﺎدی ﻣرﯾم ﮔرﯾﮫ ی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﭘﺳرش را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽ ﮐرد، «ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺷﯾری در ﻗﻠب ﺗو ﻓرو ﺧواھد رﻓت» آﯾﮫ ۳۵ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او ﺷﺎھد ﻣرگ او ﺑر روی ﺻﻠﯾب ﺷرم ﺑود. ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ در آﻧﺟﺎ آوﯾزان ﺑود – ﭘﺳر ﺧدا و ﭘﺳر ﻣرﯾم – ﺧﺎطرات و اﺷﮏ ھﺎی او داﺳﺗﺎن ﺧودﺷﺎن را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽ ﮐردﻧد، داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﺎدر ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت آن را ﺑداﻧد.

ﺑﺎ اﯾن ﺣﺎل ﭘﯾروزی ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﺑود. ﻋﯾﺳﯽ اﮐﻧون ﺑرای آﺧرﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﮔرﯾﮫ ﮐرد، ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﺷﻧﯾدن ﻣﺎدرش، ﺑﻠﮑﮫ در ﻓرﯾﺎد ﭘﯾروزی ﺑرای ھﻣﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در طول اﻋﺻﺎر، ﮔوش دادن را اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﻧد:

«ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد»!. ﯾوﺣﻧﺎ .۱۹:۳۰

ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎدرش ﻣرﯾم و ھﻣﮕﺎم ﺑﺎ او، ﻣﺎ ﻧﯾز ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎزﮔﺷت، ﺗﺎ اﺑد او را «ﺗﺟﻠﯾل» ﺧواھﯾم ﮐرد.