نوشته شده توسط گرِگ پالمر و فیل شُو آدلاید، استرالیا

در این سوال دو قسمت مهم برای بررسی وجود دارد: اول اینکه، در میان تمامی مذاهبی که در این دنیا وجود دارند آیا میتوانیم با اطمینان بگوییم مسیحیت مذهب درستی است که باید انتخاب کنیم؟ دوم اینکه، در میان تمامی شاخههای مختلف مسیحیت آیا تعالیم کریستادلفین بهترین تعالیم بر مبنای کتاب مقدس است؟

چگونه میتوان صحت و سقم این اطلاعات را معلوم کرد؟ اکثر ادیان یا کتابهایی روحانی دارند که به گفته خودشان کلام خدا است و یا تعالیم سنتی شفاهی خود را مکتوب کردند تا به نسلهای مختلف انتقال پیدا کند. صحت تعالیم سنتی شفاهی قابل بررسی و یا آزمایش نیست. بنابراین کسانی که به چنین تعالیمی اعتقاد دارند کورکورانه ایمان پیدا کردهاند. بنابرای تعالیم سنتی شفاهی را میتوانیم به راحتی رد کنیم. زیرا پایه و اساسی منطقی ندارند. از طرفی دیگر کتابهای روحانی مختلفی که در ادیان مختلف وجود دارند قابل آزمودن است. در میان تمامی این کتب، از نظر صحت و دقیق بودن وقایع تاریخی که در آنها ثبت شده است، هیچ کدام قابل مقایسه با کتاب مقدس نیستند. وقتی به شواهدی که صحت کتاب مقدس را تایید میکنند نگاه کنیم میبینیم که متفاوت با باقی کتابهای مذهبی است. پس تنها مذاهبی واقعی هستند که ایمانشان بر مبنای کتاب مقدس باشد و این یعنی بررسیهایمان تنها به مسیحیت و یهودیت محدود میشود.

یهودیان عیسی را به عنوان مسیح موعود قبول نداشته و در نتیجه عهد جدید را نیز باور ندارند. بنابراین کتاب مقدس یهودیان فقط شامل عهد عتیق میشود. در شواهدی که صحت کتاب مقدس را ثابت میکنند هم عهد عتیق و هم عهد جدید کلام خدا معرفی شده است و هیچ مدرکی نمیتوان پیدا کرد که به ما نشان دهد تنها عهد عتیق صحت دارد و عهد جدید کلام خدا نیست. بنابراین این مدارک و شواهد ثابت میکنند که یهودیت نیز نمیتواند دین حقیقی باشد. زیرا آنها عهد جدید را رد کردهاند. بنابراین تنها مسیحیت مذهب حقیقی است. زیرا مسیحیان تمامی کتاب مقدس را کلام خدا میدانند.

اگرچه باید به این موضوع نیز فکر کنیم که در میان مسیحیان نیز گروهای متفاوتی وجود دارند که باورهایی متفاوتی نسبت به کتاب مقدس دارند. بعضیها عهد عتیق را میخوانند و به آن اعتقاد دارند. ولی میگویند عهد عتیق قدیمی شده است و برای ما دیگر کاربردی ندارد. بعضیها اکثر بخشهای کتاب مقدس را باور دارند، ولی فکر میکنند بعضی از بخشها واقعی نیستند. بعضیهای دیگر اعتقاد دارند که تمامی کتاب مقدس کلام خداست. ولی همه بخشها از اهمیت یکسان برخوردار نیست. گروهی دیگر نیز به تمامی کتاب مقدس اعتقاد دارند و اهمیت همه بخشهای کتاب را برابر میدانند. ما باید جزو دسته آخر باشیم. زیرا با این کار نشان میدهیم که نه به افکار انسانی، بلکه به افکار خدا و کلام او برای درک حقیقت و راستی تکیه میکنیم. پس تا اینجا گستره بررسیهایمان تنها به مسیحیانی محدود شد که به تمامی کتاب مقدس به عنوان کلام خدا اعتقاد دارند.

اما در میان این دسته افراد نیز باید بررسی کنیم که کدام یک تعالیم حقیقی را دنبال میکنند. زیرا در میان آنها نیز تعالیم و باورهای متفاوتی وجود دارد. پس نه تنها باید تمامی کتاب مقدس را کلام حقیقی خدا بدانیم، بلکه باید چیزهایی که کتاب به ما تعلیم میدهد را قبول کرده و تعالیمی که در کتاب نیامده است را رد کنیم. همه مسیحیان، در تمامی فرقهها، به عیسی مسیح و این حقیقت که او برای گناهان ما قربانی شد باور دارند. اما این موضوع به این معنا نیست که همه فرقهها همانند یکدیگرند. پیدا کردن فرقه و گروه حقیقی کار سختی نیست. برای شروع میتوانیم به رد کردن تعالیمی بپردازیم که بعضی از مسیحیان به آنها اعتقاد دارند:

  • روح فناناپذیر
  • تثلیث و موجودیت عیسی مسیح پیش از تولد
  • موجودی قدرتمند به نام ابلیس که موجب گناه میشود
  • عیسی یک جایگزین بود و به جای گناهکاران مرد.

این تعالیم اشتباه درباره ذات خدا و ذات و سرنوشت نهایی انسان است و کاملا مخالف با تعالیمی است که در کتاب مقدس داده شده است. ریشه این تعالیم از بتپرستان گرفته شده است. این موضوعات کوچک و پیش پا افتاده نیستند که به راحتی از آن بگذریم و آنها را نادیده بگیریم. هر ایمانداری که این تعالیم را باور داشته باشد در حقیقت تعالیم راستین مسیح را دنبال نکرده است و یک مسیحی واقعی به حساب نمیآید. تنها با حذف این چهار تعلیم نادرست محدوده بررسیهایمان بسیار کوچکتر میشود.

میتوانیم با ذکر چهار تعلیم ضروری و پایهای که در کتاب مقدس به ما داده شده است باز هم این محدوده را کوچکتر کنیم:

  • درک انجیل و ایمان و تعمید شدن در راستای آن
  • امید اسرائیل
  • رستاخیز و فناناپذیر شدن
  • پادشاهی خدا بر زمین

این تعالیم انتخابی نیستند. بلکه تعالیم ضروری کتاب هستند. اگر تعالیم اشتباه را دنبال کرده و تعالیم واقعی خدا را قبول نکنیم در نهایت از راه خدا خارج شده و در نتیجه بر ضد خدا رفتار میکنیم.

در نهایت تنها کریستادلفین و احتمالا چند گروه دیگر برایمان باقی میماندند که تعالیم حقیقی را دنبال میکنند. تنها با بررسی هشت مورد از تعالیم ضروری کتاب مقدس توانستیم راستیآزمایی کنیم. این بدین معنا نیست که تنها همین هشت مورد جزو تعالیم مهم کتاب مقدس هستند. اما به ما نشان میدهد که پیدا کردن و درک حقیقتی که موجب نجات ما میشود سخت نیست. پس با بررسی همه کلیساها و تعالیمی که در فرقههای مختلف وجود دارد به این نتیجه میرسیم که تعالیم کلیسای کریستادفین منحصر بفرد و متفاوت از کلیساهای دیگر است.

مذهب یعنی پیوند دوباره انسان با خدا. بنابراین یک دین حقیقی باید ما را به خدا و هدف و راه نجات او نزدیکتر کند. ما باید هر روزه کتاب مقدس را مطالعه کنیم تا ببینیم تعالیمی که به آنها باور داریم مطابق با کلام خدا هستند یا نه. با توجه به این موضوع با اطمینان میتوانیم بگوییم که اعتقادات کلیسای کریستادلفین حقیقی است. اگر افراد یا گروههای دیگری نیز وجود داشته باشند که تعالیم حقیقی کتاب مقدس را قبول کرده و تعالیم نادرست را رد کنند آنها نیز جزو مسیحیان واقعی هستند که نجات را پذیرفتهاند.