در این مقاله به چرایی انتخاب قوم اسرائیل توسط موسی اشاره شده است:

«شما قوم مقدس در نزد خدا هستید . خدای عیسی شما را از بین تمام اقوام زمین برگزید تا قوم خاص او باشید – و این به این دلیل است که خدا شما را دوست دارد و سوگندی را که به پدران و اجداد شما خورده بود را اینگونه حفظ می کند و به آن وفا می کند» تثنیه ۷:۶-۸.

برای کشف بیشتر این موضوع ، ما باید به اجداد مردم یهودی ، یعقوب برگردیم. خدا به یعقوب وعده داد:

و به او گفت: «من خدای قادر مطلق هستم: بارور باش و تکثیر شو . اقوام و ملل از نسل تو بوجود خواهند آمد و تو جد پادشاهان خواهی شد . من سرزمینی را که به ابراهیم و اسحاق دادم به تو و پس از تو ، به فرزندان تو خواهم داد» پیدایش ۳۵: ۱۱,۱۲.

از این رو می بینیم که هم قوم اسرائیل و هم سرزمین شان موضوع اصلی وعده های پدرسالاران و اجداد نژاد یهودی بوده است. خدا همیشه به قولی که داده عمل خواهد کرد ، حتی اگر اسرائیل لیاقت چنین جایگاه بالایی را نداشته باشد. خدا روشن کرد:

«نه به خاطر عدالت شما و نه به خاطر صراحت قلب های شما ، شما به سرزمین آنها می روید ، بلکه به خاطر شرارت این ملت ها و اقوام است که خدا آنها را از پیش شما بیرون می کند ، تا وعده ای را که خدا به پدران شما ، به ابراهیم ، به اسحاق و به یعقوب سوگند خورده است ، را عملی سازد» تثنیه ۹:۵.

اسرائیل به خاطر وعده هایی که به اجدادشان داده شده ، قوم خاص خدا هستند و این حق حاکمیت خداست که به هر کسی که بخواهد وعده دهد .

به وضوح به ما نشان داده شده که خدا ، با دانستن پیش از آن ، قبل از اینکه حتی اسرائیل وجود داشته باشد ، برای او تدارک دیده است. پولس رسول در این مورد به مردم آتن اظهار نظر کرد:

«او جمیع ملل را از نسل یک انسان آفرید تا در تمام سطح زمین ساکن شوند و برای آنها زمانی را مقرر فرمود و برای مرز و بومشان حدودی را معین کرد» اعمال رسولان ۱۷:۲۶.

خدا از ابتدا می دانست که اسرائیل قوم خاص او خواهد بود و امور را مطابق با آن ترتیب می داد.

با گفتن همه اینها ، به این معنی نیست که فقط فرزندان ابراهیم می توانند نجات یابند. وقتی انجیل به ابراهیم موعظه شد ، همیشه این را در نظر داشت که خدا همه ملت های دیگر را از طریق ایمان توجیه و دعوت کند نگاه کنید به غلاطیان ۳:۸,۹ «چون کلام خدا از پیش ، زمانی را پیش بینی می کرد که خدا غیر یهودیان را از راه ایمان کاملأ نیک محسوب می کند . قبلأ به ابراهیم بشارت داده و گفته بود بوسیله تو تمام ملتها برکت خواهند یافت و بنابراین تمام ایمانداران در برکات ابراهیم شریک و سهیم هستند»

و اسرائیل باید به عنوان هسته عملیات خدا با همه ملت ها عمل کند. همیشه این طور بوده که غیر یهودیان می توانند امید اسرائیل را با باور به وعده های اجدادمان بپذیرند.