حمید آلهامودی بیرمنگام، بریتانیا

خدا از پیش، کارهای نیکی را که باید در آنها قدم برداریم را فراهم کرده است. مانند درختی که کاشته شده و باید میوه آورد، خدا از قبل به هریک از ما بطور منحصر بفرد میل به ثمردادن را داده است. تنها کاری که باید بکنیم این است که در مسیری که خدا از قبل تهیه دیده است قدم برداریم. قدم برداشتن در این چیزهاست که سبب می شود پدر خشنود شده و ما ثمر آوریم. همچنین اول پطرس ۴: ۷-۱۱ می گوید:

«لكن انتهاي همه چيز نزديك است. پس خردانديش و براي دعا هشيار باشيد. و اوّلِ همه با يكديگر بشدّت محبّت نماييد زيرا كه محبّت كثرت گناهان را مي پوشاند. و يكديگر را بدون همهمه مهماني كنيد.»

و هر يك بحسب نعمتي كه يافته باشد، يكديگر را در آن خدمت نمايد، مثل وكلاء امين فيض گوناگون خدا. اگر كسي سخن گويد، مانند اقوال خدا بگويد و اگر كسي خدمت كند، برحسب توانايي كه خدا بدو داده باشد بكند تا در همه چيز، خدا بواسطه عيسي مسيح جلال يابد كه او را جلال و توانايي تا ابدالآباد هست، آمين.

چیزهای مختلفی در این آیات هست که می گوید ما باید آنگونه «باشیم». در دعا هشیار باشید. یکدیگر را بشدت محبت نمایید. بدون همهمه مهمان نواز باشید. همچنین آیات می گوید که هریک از ما نعمتی از خدا داریم. خدا به تک تک فرزندانش بطور منحصر به فردی نعمت داده است. ما نیز مانند اعضای بدن که منحصر بفرد در بدن قرار داده شده اند و کاربرد خاص خود را دارند، منحصر بفردیم: خدا ما را نیز در بدن مسیح، کلیسا قرار داده است و بطور منحصر بفرد برای عملکرد در آن مکان عطیه یافته ایم اول قرنتیان ۱۲: ۱۲-۲۷. سخن پولس در اینجا تنها یک چیز است: عملکرد!

خدا تنها افراد خاصی را عطیه نداده است؛ خدا تنها به ایمانداران قدیمی و یا افراد خاص در کلیسا عطیه نداده است. آیات بالا تنها مربوط به گروهی خاص از مسیحیان نمی شود. بلکه مخاطب آن تمامی مسیحیان از جمله شماست! دقت کنید که در آیات می گوید: «یکدیگر را خدمت نمایید». حکمت و برکت به شما داده نشده تا آن را در خود محبوس کنید! بلکه داده شده است تا یکدیگر را خدمت کنیم. من شما را خدمت می کنم و شما نیز من را.

اما امروزه در کلیساهای اطرافمان واژه «خدمت» تنها برای افرادی با نقش های مذهبی به کار می رود. آیا شخص مذهبی تنها کسی است که باید خدمت کند؟ در حالی که دیگران که واعض نیستند و جایگاه روحانی ندارند تنها خدمت شوند و خدمتی نکنند؟ این دیدگاهی است که مستقیم ویا غیر مستقیم در افکار بسیاری نشسته است. اما باید بدانید که این دیدگاه خدایی نیست و کتاب مقدس هم از آن حمایت نمی کند! دیدگاهی که کلام اشاعه می دهند این است: هر یک از ما بطور منحصر بفرد از خدا نعمت یافته و در بدن مسیح قرار داده شده ایم. چیزی به اسم افراد روحانی و افراد غیر روحانی در کتاب مقدس وجود ندارد. طبق کتاب مقدس همه ما از دید خدا وظیفه داریم . ببینید پطرس این موضوع را در اول پطروس ۹:۲ به چه زیبایی بیان می کند.

«لكن شما قبيله برگزيده و كهانت ملوكانه و امّت مقدّس و قومي كه مِلك خاصِّ خدا باشد هستيد تا فضايل او را كه شما را از ظلمت، به نور عجيب خود خوانده است، اعلام نماييد.»

و در اول پطروس ۵:۲

«شما نيز مثل سنگهاي زنده بنا كرده مي شويد به عمارت روحاني و كهانت مقدّس تا قرباني هاي روحاني و مقبول خدا را بواسطه عيسي مسيح بگذرانيد.»

از هر یک از ما انتظار می رود که طبق عطیه خود عمل و یکدیگر را خدمت کنیم. چیزی که پطرس در اول پطرس ۴: ۷-۱۱ می گوید این است که مشغول چیزی شوید که خدا عطیه آن را به شما داده است. بر عطیه خود تمرکز کرده و آن را انجام دهید. موضوع این نیست که آیا شما «مأموریت» ی دارید یا نه. زیرا در اصل یک مأموریت دارید! این یک حقیقت است! و پطرس می گوید که مشغول این مأموریت و مشغول خدمتی شوید که عطیه اش را یافته اید.

اما برای اینکه سوء تفاهم پیش نیاید باید گفت که پیش نیاز اشتغال به عطیه مان داشتن رابطه ای پویا و زنده با عیسی مسیح است. همانطور که فیلیپیان ۱: ۹-۱۱ می گوید:

«و براي اين دعا مي كنم تا محبّت شما در معرفت و كمال فهم بسيار افزونتر شود. تا چيزهاي بهتر را برگزينيد و در روز مسيح بي غشّ و بي لغزش باشيد، و پر شويد از ميوه عدالت كه بوسيله عيسي مسيح براي تمجيد و حمد خداست.»

میوه های عدالت «از سوی پدر آسمانی و به واسطه عیسی مسیح هستند» نه از قدرت خودمان. به علاوه نتیجه میوه های عدالت نیز تمجید و حمد و جلال خداست. همانطور که خود عیسی در یوحنا باب ۱۵ آیات ۴ و ۵ و ۸ توضیح می دهد، او تاک است و ما شاخه های آن:

«در من بمانيد و من در شما. همچنانكه شاخه از خود نميتواند ميوه آورد ا گر در تاك نماند، همچنين شما نيز اگر در من نمانيد. من تاك هستم و شما شاخهها. آنكه در من ميماند و من در او، ميوه بسيار ميآورد زيرا كه جدا از من هيچ نميتوانيد كرد. « جلال پدر من آشكارا ميشود به اين كه ميوه بسيار بياوريد و شاگرد من بشويد.»

پیش نیاز اینکه میوه آوریم این است که در تاک بمانیم. و خود ما نیز تاک نیستیم. مسیح تاک است! و ما شاخه های آن. محال است شاخه ای بدون اینکه در تاک بماند میوه آورد. همین موضوع برای ما نیز صادق است: اتحاد ما با مسیح است که سبب می شود ما شاخه ها ثمر آوریم. در این مثال، شاخه ها راهی برای تاک هستند تا ثمر آورد. تا زمانی که ما در مسیح بمانیم، وی از طریق ما آشکار می شود؛ تاک از طریق ما زندگی خواهد کرد و ثمر خواهد داد.

بنابراین داشتن رابطه ای گرم با مسیح پیش نیاز خدمت و رفتن در پی کار های نیکویی است که خدا برای مان تدارک دیده است. خدایی که می خواهیم خشنودش سازیم. تمرکز بیشتر بر مسیح است و نه خود اعمال. و از طریق اتحاد با مسیح و ماندن در مسیح است که ثمر به بار می آید و طبق گفته فیلیپیان این ثمر «بواسطه ی عیسی مسیح» آورده می شود.

کمی که به پیش برویم، می بینیم که مسیح درباره انبیای کذبه سخن گفت و فرمود که آنها را از میوه هایشان خواهیم شناخت. متی باب ۷ آیات ۱۵ تا ۲۰

«امّا از انبياي كَذَبه احتراز كنيد، كه به لباس ميشها نزد شما مي آيند ولي در باطن، گرگان درنده مي باشند. ايشان را از ميوه هاي ايشان خواهيد شناخت. آيا انگور را از خار و انجير را از خس مي چينند؟ همچنين هر درخت نيكو، ميوه نيكو مي آورد و درخت بد، ميوه بد مي آورد. نمي تواند درخت خوب ميوه بد آورد، و نه درخت بد ميوه نيكو آورد. هر درختي كه ميوه نيكو نياورد، بريده و در آتش افكنده شود. لهذا از ميوه هاي ايشان، ايشان را خواهيد شناخت.»

کلام درباره انبیای کذبه سخن می گوید متی ۷: ۱۵، مسیح های دروغین متی ۲۴: ۲۴، رسولان دروغین دوم قرنتیان ۱۱: ۱۳، برادران دروغین غلاطیان ۲: ۴، دوم قرنتیان ۱۱: ۲۰، معلمان کذبه دوم پطرس ۲: ۱، عمله مکار دوم قرنتیان ۱۱: ۱۳.

راهی برای شناسایی اینگونه افراد وجود دارد: میوه هایشان! و میوه خوب یا ثمره نیکو تنها «توسط عیسی مسیح» به بار می آید. هر نوع درخت دیگر، هرچند درباره خدا یا حتی مسیح هم سخن بگویند، باز تنها میوه کاذب به بار می آورد.

پس می خواهم خودم و شما را تشویق کنم که روزانه و با تمامی دل در پی کلام مقدس باشیم. با اشتیاق در پی او باشید تا در رابطه خود با عیسی مسیح رشد کنید و به چیزهایی که او برایتان تدارک دیده است مشغول گردید. بدین صورت است ثمره آورده می شود، زیرا درخت همان طبیعت تازه یا مسیح است که در درون ما می باشد. در مسیح بمانید، زیرا هرکه در مسیح بمایند و مسیح در او، تنها یک چیز به بار می آورد و آن ثمر بسیار است!