For Our Farsi Readers2023-10-04T16:40:50+01:00

FOR OUR FARSI READERS

برای خوانندگان فارسی ما

Each month The Christadelphian produces an article which is translated into Farsi. For ease these are collected here (starting April 2021) and this collection will grow over time. Please share this with any of our Farsi speakers.

به بخش فارسی وب سایت ما خوش آمدید. از ماه آوریل ، هر ماه مقاله ای به فارسی در مجله ما چاپ می شود. آنها برای سهولت در اینجا جمع می شوند. امیدواریم شما از آنها لذت ببرید. انشالله امیدواریم که در ماههای آینده مطالب خواندنی بیشتری به زبان فارسی تولید کنیم.

SEE ALSO…

News From The Office

SEE ALSO…

Today’s Thought

SEE ALSO…

Daily Readings

Go to Top